Vnitřní pravidla

Vnitřní pravidla jsou platná od 1.9.2018 pro Školičku Želvičky, s.r.o.

 

Identifikační údaje :

Školička Želvičky, s.r.o. – soukromá školka

Kontaktní osoba: Renata Antonyová

Tel.: +420 777 948 226

Email: info@skolickazelvicky.cz

 

Informace o Školičce Želvičky :

Informace o provozu a činnosti naleznou rodiče na nástěnce v chodbě při vchodu nebo pomocí e-mailu a webových stránek. Údaje uváděné ve všech písemnostech, změny v osobních datech dítěte, trvalé bydliště či telefonní spojení jsou rodiče povinni aktualizovat. Rodiče se dovolají v případě potřeby  na tel. číslo +420 777 948 226. Při vyzvedávání dětí jsou podávány aktuální informace o dětech a rodiče si mohou případně domluvit konzultaci na konkrétní dobu.

 

Provozní doba :

Provoz soukromé Školičky Želvičky, s.r.o. je od Po – Čt  7:30-17:30, a v Pá do 17:00. Děti se schází do 8:30 hodin. Provozní dobu rodiče dodržují a mají povinnost své dítě vodit ve stanoveném a dohodnutém čase a stejně si tak i své dítě vyzvedávat. Vyzvedávat dítě si může pouze osoba uvedena v přihlášce dítěte. Rodič mimořádné změny předem písemně nahlásí.

 

Přihlášení dítěte do Školičky Želvičky :

Dítě lze přihlásit kdykoliv během roku. Rozhodující je volná kapacita, která je stanovena na počet 18 dětí v jeden okamžik. Více dětí může být zapsáno na jedno vytvořené místo, pokud se budou v rámci krátkodobé docházky střídat.V případě zcela naplněné kapacity není možné další dítě příjmout. Zařadit jej však lze mezi čekatele, kterým bude místo v případě uvolnění nabídnuto. Děti jsou přijímány přednostně k celodenní péči.

 

Odhlašování dětí :

Ukončení docházky dítěte se provádí pouze formou písemnou. Vedení Školičky Želvičky si při závažném porušení vnitřních pravidel vyhrazuje právo na ukončení smlouvy.

 

Vyzvedávání dětí :

Předáno je dítě pouze osobám uvedených v listině – Pověření převzetí dítěte určenou osobou. Změny v osobách pověřených k vyzvedávání dítěte písemně předem oznámí. Pokud si rodič nebo jiná pověřená osoba dítě nevyzvedne do konce provozní doby bude kontaktována a další hodiny budou účtovány jako soukromé hlídání nad rámec školičky.

 

Bezpečný provoz :

Děti rodiče předávají pečující osobě. Od tohoto okamžiku až po opětovné předání rodičům za dítě zodpovídá pečující osoba. Dítě mohou rodiče přivézt pouze zdravé,  které nemá žádné příznaky infekce nebo nemoci (zvracení, horečka, průjem, zánět v očích, vši, neštovice apod.). Onemocní-li dítě během dne, ihned toto oznámí rodičům a dohodnou se na dalším postupu. V případě úrazu, vyžaduje-li to charakter úrazu, je přivolaná lékařská pomoc. Pomocí přenosné lékárničky budou ošetřeny drobná poranění pečující osobou.

 

Stravování :

Úhrada stravy se provádí za proběhlý měsíc. Stravu lze odhlásit do 8:00 předcházejícího dne. Není možné pozdější odhlášení a stravné bude účtováno v plné výši. Jídlo je možné si vyzvednout po předchozí domluvě. Strava se řídí zásadami správné výživy pro předškolní děti. Dětem je k dispozici celý den pitný režim.

 

Ceník :

Služba péče o dítě je poskytována plnou úhradou nákladů za umístěné dítě. Rodič má povinnost hradit stanovenou cenu služby a stravy v daných termínech viz samostatný ceník. Pokud nebude určená cena i přes upozornění uhrazena, provozovatel si vyhrazuje právo ukončit docházku dítěte. Výpovědi, a to jak ze strany příjemce, tak ze stany poskytovatele, a to vždy písemně, i bez udání důvodů. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná  výpověď prokazatelně doručena jedné ze stran smlouvy. Po dobu výpovědní doby je příjemce povinnen hradit poplatky spojené se zařazením dítěte do soukromé Školičky Želvičky a to i v případě, že se dítě programu neúčastní. V nepřítomnosti dítěte ve školičce se poplatek nevrací.

 

Pobyt venku a spánek :

K pobytu venku slouží zahrada a velké nádvoří, přilehlé parky a hřiště. Na čerstvém vzduchu tráví děti dle ročního období minimálně 1.5h denně. Děti spí převlečené v pyžamkách, bez spodního prádla. Pečující osoby zodpovídají za dodržování osobní hygieny dětí, přebalování a koupání. Děti nejsou v žádném případě nuceni ke spánku.

 

Režim úklidu :

V prostorách školičky  se provádí úklid 1x (jedenkrát) denně, dle potřeby i častěji:

 • umytí a dezinfekce WC a umyvadel
 • utírání prachu
 • mytí podlah, vysátí koberce
 • vynesení odpadků (včetně použitých plen ze všech košů)

1x týdně: omýt a dezinfikovat omyvatelné plochy a stěny hygienických zařízení

2x ročně: umýt okna včetně rámů, celkový úklid všech prostor

Ložní prádlo je měněno dle potřeby a zároveň maximálně 1x za 3 týdny.

Pyžamko má každé dítě vlastní.

 

Povinná výbava dítěte do školičky :

Vše je potřeba označit jménem nebo značkou.

Pevné přezůvky( z bezpečnostních důvodů nejsou pantofle dovoleny), pohodlné oblečení do třídy, které mohou děti umazat, vhodný oděv na pobyt venku podle počasí, náhradní oblečení (v případě nehody), pyžamko, označená láhev na pití, pleny (pokud je dítě potřebuje).

Děti nenosí do školičky žádné cenné předměty a šperky. Nelze poskytnout náhradu za případnou ztrátu. Do školičky se nenosí žvýkačky a bonbony. Doporučujeme v případě vlastních hraček předchozí domluvu s pečující osobou.

 

Práva a povinnosti :

Rodiče mají právo:

 • kontaktovat vedoucí kdykoliv je potřeba
 • konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich dítěte a poskytovaných dat o rodině, informace, které poskytne zákonný zástupce školičce nebo jiné důležité informace o dítěti jsou přísně důvěrné
 • vyjadřovat se k podstatným rozhodnutím týkajících se záležitostí dítěte
 • na poradenskou pomoc a informace o dítěti
 • přispívat připomínkami, náměty a nápady k obohacení programu

 

Rodiče mají povinnosti :

 • děti předávat nebo vyzvedávat osobně nebo pověřenou osobou
 • dodržovat vnitřní pravidla
 • děti přivádět zdravé, bez příznaků infekčních nemocí (horečka, zvracení, rýma, silný kašel, zánět spojivek, vyrážka, průjem, vši, neštovice apod.)
 • při náhlém akutním onemocnění (horečka, průjem, zvracení atd.) jsou rodiče povinni se dostavit neprodleně po telefonickém upozornění
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte
 • informovat písemně o veškerých změnách (bydliště, telefon, pojišťovna)
 • řádně hradit poplatek za péči o dítě a stravné ve stanovených termínech

 

Považujeme za velmi důležitou spolupráci a partnerský vztah s rodinou dítěte.

 

Školička Želvičky, s.r.o. se zavazuje k následujícím povinnostem :

 • před nástupem dítěte do školičky uzavřít s rodiči písemnou smlouvu (přihlášku do školičky)
 • vést evidenci docházky dětí
 • zajišťovat a zpracovávat dodržování plánu výchovy a péče a tématických celků
 • sjednat pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou dítětem při poskytování služeb Školičky Želvičky
 • zabývat se všemi stížnostmi a podněty
 • vůči dítěti nepoužívat nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, ani takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo ohrožují jeho zraví, tělesný, rozumový, mravní a citový vývoj

 

Závěrečná ustanovení:

Interními pravidly Školičky Želvičky, s.r.o. nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Provozovatel je oprávněn Pravidla provozu jednostranně doplňovat či upravovat. Je však povinnen neprodleně oznámit každou změnu rodičům. Aktuální znění pravidel provozu je zveřejněno v prostorách školičky a dálkově dostupné na webových stránkách  www.skolickazelvicky.cz.