Plán výchovy a péče v soukromé Školičce Želvičky

Výchovný plán je inspirovaný a sestavován z různých alternativních pedagogických směrů. Obsahuje principy zážitkové pedagogiky a Marie Montessori, a řídí se heslem „respektovat a být respektován.“

Soukromá Školička Želvičky zajišťuje péči dětí předškolního věku od 2 – 6 let.

Uvedené prostory splňují veškeré hygienické, provozní, bezpečnostní a stavební požadavky vyplývajících ze zákona o poskytování služby péče o dítě.

Hlavním cílem je pro nás předávat dětem dovednosti, které rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, vnímání barev, tvarů, poznávat nové kamarády a svět kolem nás, vést je k samostatnosti. Pomáháme začlenit do kolektivu méně adaptabilní děti a v navazování nových kamarádských vztahů. Chceme, aby dětičky byly u nás šťastné.

Dbáme na rozvoj komunikativních, jazykových dovedností a schopností.

Dětem pomáháme zvyšovat jejich slovní zásobu a rozvíjet schopnost lépe formulovat své myšlenky, děti se učí písničky a básničky, doplněné pohybovými aktivitami.

Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné a hrubé motoriky, posilujeme paměť, pozornost a kreativní činnosti, které jsou přizpůsobeny věku, idividuálním potřebám a zájmu dítěte.

Důraz klademe na individuální přístup ke každému dítěti a vytvoření laskavého a harmonického prostředí. Poskytovat dětem pocit jistoty a bezpečí. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dítěte.

Rozvíjíme u dítěte jeho celou osobnost, sebejistotu, zdravé sebevědomí, a schopnost přizpůsobit se životu ve společnosti, ale zároveň být samo sebou.

V průběhu týdne se pravidelně střídají tyto hlavní činnosti:

 

  1. pohybové aktivity – koordinace pohybu, rovnováha, obratnost pružnost, rozvoj sebeobslužných dovedností
  2. hudební aktivity – společné zpívání, nové písničky, vnímání rytmu a melodie
  3. výtvarné tvoření – malování různými technikami (dbáme na správné držení ruky), práce s dalšími materiály
  4. hrajeme si s knihou – čtení pohádek, básniček a příběhů (rozvíjime představivost, řeč a myšlení)

V naší školičce během svého pobytu získávají děti znalosti ze všech povinných interakčních oblastí:

1) Dítě a jeho tělo:

pojmenovat části těla, rozvíjet pohybové, sebeobslužné i manipulační dovednosti, vést je k základním hygienickým návykům a k zdravým životním postojům

2) Dítě a jeho psychika:

dělí se na tři podoblasti

  • jazyk a řeč
  • poznávací schopnosti a funkce, fantazie a představivost
  • city, vůle, sebepojetí

podporovat duševní pohodu, psychickou odolnost, řeč a jazyk, kreativitu a sebevyjádření, rozvoj poznání a učení, udržet pozornost, uvědomit si svoji samostatnost, umět se vyjádřit, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

3) Dítě a ten druhý:

utvářet vztahy k jinému dítěti nebo dospělému, komunikovat s dětmi, uplatňovat své potřeby, přání a práva, dodržovat dohodnutá pravidla soužití, bránit se projevům násilí, požádat druhého o pomoc

4) Dítě a společnost:

pravidla soužití s ostatními, učit se chovat a jednat s ohledem na druhé

5) Dítě a svět:

orientovat se bezpečně ve známém prostředí, uvědomovat si nebezpezpečí, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn v okolí

 

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v průběhu celého roku prolínají, vycházejí z individuálních a aktuálních potřeb dětí, jejich rozvojových možností a věku. Výchova a péče probíhá při všech činnostech po celý den pobytu dětí ve Školičce Želvičky. Plánované tématické celky probíhají formou činností, které na sebe vzájemně navazují.

V Brně 1.8.2018

Za školičku Želvičky

Renata Antony